Skip to main content
14 Oktober, 2023

Algemene voorwaarden

Eten bij JP Uithuizen

 • Algemene Voorwaarden Eten bij JP

  Artikel 1 Definities

  De volgende definities zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden:

  1.1 Eten bij JP: Een van de hierboven genoemde entiteiten, dan wel een entiteit die daaraan gelieerd is.

  1.2 Restaurant: De locatie waar Eten bij JP een overeenkomst uitvoert.

  1.3 Gast: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Eten bij JP sluit.

  1.4 Gezelschap: Diegenen die een Gast vergezellen in een Restaurant.

  1.5 Gift Card: Een door Eten bij JP uitgegeven cadeaubon, welke de daarop vermelde waarde vertegenwoordigt.

  1.6 Omzetgarantie: Een met de Gast overeengekomen bedrag waarvan de Gast garandeert dat de Gast en zijn Gezelschap op het overeengekomen moment voor minimaal dat bedrag aan bestellingen plaatsen. Indien dat bedrag niet wordt behaald, is de Gast het verschil aan Eten bij JP verschuldigd.

  Artikel 2 Algemeen

  2.1 Alle aanbiedingen van Eten bij JP zijn vrijblijvend.

  2.2 In geval van strijdigheid tussen een bepaling uit een overeenkomst en een bepaling uit deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.

  Artikel 3 Algemene verplichtingen van de gast

  3.1 Bij een bezoek aan het Restaurant zijn de Gast en zijn Gezelschap verplicht om zich aan de (ongeschreven) huis- en gedragsregels van Eten bij JP te houden en te allen tijde de redelijke aanwijzingen van (het personeel van) Eten bij JP op te volgen.

  3.2 Het is de Gast en zijn Gezelschap verboden om zelf meegebracht eten en/of drinken te nuttigen in het Restaurant.

  3.3 Indien de Gast en/of zijn Gezelschap het Restaurant wenst te betreden met een (huis)dier, dient dit even te worden overlegd met Eten bij JP. Slechts na toestemming van Eten bij JP is het toegestaan het Restaurant te betreden met een (huis)dier.

  3.4 Eten bij JP kan op ieder moment en met onmiddellijke ingang haar diensten beëindigen of opschorten, indien de Gast en/of zijn Gezelschap tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit een overeenkomst.

  3.5 De Gast is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die Eten bij JP lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad begaan door iemand uit het Gezelschap.

  Artikel 4 Algemene verplichtingen van Eten bij JP

  4.1 Eten bij JP is niet verplicht enig goed van de Gast of zijn Gezelschap in bewaring te nemen en is niet verantwoordelijk voor het toezicht op goederen van de Gast en/of zijn Gezelschap. Het meebrengen van goederen naar het Restaurant door de Gast en/of zijn Gezelschap geschiedt dan ook voor eigen risico van de Gast en zijn Gezelschap.

  Artikel 5 Aanbetaling

  5.1 Indien er naar oordeel van Eten bij JP gegronde reden bestaat voor twijfel over de vraag of de Gast zijn verplichtingen jegens Eten bij JP behoorlijk en/of tijdig zal nakomen, is de Gast verplicht om op eerste verzoek van Eten bij JP een aanbetaling te verrichten, teneinde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

  5.2 In geval van een overeenkomst met een Gast die betrekking heeft op een Gezelschap van in totaal 8 personen of meer, of wanneer een overeenkomst dient te worden uitgevoerd tijdens een feestdag of tijdens een speciale actie, zal door Eten bij JP vooraf altijd een aanbetaling worden verlangd.

  5.3 Indien de Gast, na een verzoek daartoe, geen aanbetaling verricht, is Eten bij JP bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen, zonder dat dit de verplichtingen van de Gast tenietdoet.

  Artikel 6 Annuleren/wijzigen

  6.1 De Gast kan een overeenkomst met Eten bij JP voor het nuttigen van drank en/of eten in een Restaurant wijzigen of annuleren onder de volgende voorwaarden:

  Indien de Gast en zijn Gezelschap bestaan uit maximaal 8 personen:

  1. a) Op de tussen partijen overeengekomen dag tot 10.00 uur wijzigen of annuleren, indien de overeenkomst betrekking heeft op een lunch.
  2. b) Op de tussen partijen overeengekomen dag tot 15.00 uur wijzigen of annuleren, indien de overeenkomst betrekking heeft op een avonddiner.
  3. c) Tot 48 uur voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren, indien de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden op een nationale feestdag of tijdens een speciale actie.

  Indien de Gast en zijn Gezelschap bestaan uit 9-30 personen:

  1. a) Tot 14 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren.
  2. b) Tot 7 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval 25% van de reserveringswaarde verschuldigd per persoon die minder zal verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen.
  3. c) Tot 48 uur voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval 50% van de reserveringswaarde verschuldigd per persoon die minder zal verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen.

  Indien de Gast en zijn Gezelschap bestaan uit 30 personen of meer:

  1. a) Tot 31 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 25% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen.
  2. b) Tussen 31 en 21 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 20% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen.
  3. c) Tussen 21 en 14 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 15% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen.
  4. d) Tussen 14 en 7 dagen voor het overeengekomen moment waarop de overeenkomst zal worden uitgevoerd, wijzigen of gedeeltelijk annuleren tot 10% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal personen.

  6.2 Indien de overeenkomst niet uiterlijk is gewijzigd of geannuleerd volgens de bovengenoemde voorwaarden, is de Gast per persoon die minder verschijnt dan oorspronkelijk overeengekomen, een vergoeding verschuldigd aan Eten bij JP.

  No Shows worden niet geaccepteerd. De rekening van voedselverspilling en omzetverlies wordt toegestuurd naar de persoon die gereserveerd heeft en zonder te melden niet is komen opdagen met zijn gereserveerde tafelgenoten.

  6.3 In afwijking van het bovenstaande kan de Gast een overeenkomst met Eten bij JP wijzigen of annuleren indien met de Gast een Omzetgarantie is afgesproken:

  1. I) Tot 30 dagen voor de overeengekomen dag: Wijzigen of annuleren.
  2. II) Tot 14 dagen voor de overeengekomen dag: Wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval een bedrag van 50% van de omzetgarantie verschuldigd naar rato van het aantal personen dat minder zal verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen.

  III) Bij 14 dagen of minder voor het overeengekomen moment: Wijzigen of annuleren. De Gast is in dat geval 100% van de afgesproken omzetgarantie aan Eten bij JP verschuldigd naar rato van het aantal personen dat minder zal verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen.

  6.4 Indien de Gast een aanbetaling heeft gedaan volgens Artikel 5, wordt de Gast geacht niet te zijn verschenen zoals vermeld in Artikel 6, lid 2, indien de Gast 45 minuten na het overeengekomen tijdstip niet in het Restaurant is gearriveerd. Indien de Gast geen aanbetaling heeft gedaan, worden de Gast en zijn Gezelschap na 15 minuten geacht niet te zijn verschenen.

  6.5 Indien met de Gast een menu is overeengekomen, is Eten bij JP bevoegd dit te wijzigen na overleg met de Gast, mits Eten bij JP de Gast een gelijkwaardig alternatief biedt.

  6.6 Eten bij JP is bevoegd het overeengekomen Restaurant te wijzigen, mits zij de Gast een gelijkwaardig alternatief biedt. De Gast kan dit alternatief weigeren, in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden, zonder dat partijen elkaar enige vergoeding verschuldigd zijn.

  Artikel 7 Betaling

  7.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 5 omtrent aanbetalingen, dient de Gast hetgeen verschuldigd voor het nuttigen van drank en/of eten in een Restaurant direct te voldoen voordat de Gast het Restaurant verlaat. Betaling dient contant, met creditcard of middels pin te geschieden.

  7.2 Voor andere overeenkomsten geldt voor vorderingen van Eten bij JP een betaaltermijn van 21 dagen. Bij uitblijven van tijdige betaling is de Gast in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist.

  Artikel 8 Bestellingen webshop retourneren

  8.1 Voor non-food artikelen die door de Gast via de website van Eten bij JP worden gekocht, geldt een bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst. Binnen deze termijn kan de Gast zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden. De artikelen moeten ongebruikt en met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking worden teruggestuurd. De verzendkosten voor het terugzenden zijn voor rekening van de Gast.

  Artikel 9 Geldigheid Gift Card

  9.1 De Gast moet de originele factuur van de aanschaf van de Gift Card bewaren als bewijs van aanschaf.

  9.2 De Gift Card is niet inwisselbaar voor geld.

  9.3 De Gift Card is geldig tot twee jaar na uitgiftedatum, waarna elk tegoed vervalt.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid Eten bij JP

  10.1 Eten bij JP is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gast en/of zijn Gezelschap.

  10.2 Indien lid 1 niet van toepassing is, is Eten bij JP slechts aansprakelijk voor directe vermogensschade. Voor andere directe, indirecte of gevolgschade is Eten bij JP niet aansprakelijk.

  10.3 Indien lid 1 niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Eten bij JP beperkt tot tweemaal het verschuldigde bedrag.

  10.4 De aansprakelijkheid van Eten bij JP is onverminderd lid 3 beperkt door het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Eten bij JP is gedekt en daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

  Artikel 11 Klachten

  11.1 De Gast kan geen beroep meer doen op een niet-conforme prestatie als de Gast dit niet binnen 21 dagen na ontdekking schriftelijk aan Eten bij JP heeft gemeld.

  11.2 Alle aanspraken jegens Eten bij JP vervallen als deze niet binnen 18 maanden bij de bevoegde rechter zijn ingediend.

  Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

  12.1 Op overeenkomsten met Eten bij JP is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  12.2 Elk geschil tussen de Gast en Eten bij JP zal worden beslecht door de Rechtbank Groningen, locatie Groningen. Eten bij JP is daarnaast bevoegd de Gast te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

  Artikel 13 Foto, video, geluidsopnamen

  13.1 Eten bij JP is gerechtigd om video-, foto- en geluidsopnamen te maken van het Restaurant/terras waar de Gast (en zijn Gezelschap) mogelijk in of op voorkomen. Deze opnamen kunnen voor promotionele doeleinden worden gebruikt.

  13.2 De Gast heeft het recht om Eten bij JP te verzoeken om foto’s en/of videofragmenten waarop de Gast voorkomt te laten verwijderen.

  13.3 Zonder toestemming van Eten bij JP is het de Gast niet toegestaan om met commerciële doeleinden beeld- of geluidsopnamen te maken en/of te gebruiken van het restaurant/terras